De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is samen met veldpartijen een nieuwe betaling voor de wijkverpleging aan het ontwikkelen. Dit om in de toekomst de te verwachte zorgvraag beter in te kunnen schatten, te kunnen blijven bekostigen en deze passende zorg met minder registratielast te kunnen organiseren.

Waarom een nieuwe betaling?

De wijkverpleging staat onder druk. Door de vergrijzing, mensen blijven langer thuis wonen en door de personeelstekorten. Om in de toekomst nog steeds passende zorg thuis te bieden en deze betaalbaar te houden, is een nieuwe betaling voor de wijkverpleging nodig. Deze gaat ruimte bieden aan professionals om zelf goed in te schatten hoe die passende zorg eruit ziet en er éénzelfde (landelijk) tarief aan de verschillende profielen (clientkenmerken) hangt. Uiteindelijk is het doel één integraal zorgtarief per client in de samenwerking met andere zorgprofessionals om zo ook beter te kunnen werken in netwerken.

Hoe werkt de nieuwe betaling?

De huidige 10 clientprofielen zijn tot stand gekomen op basis van 2 pilots met testorganisaties waarbij onderzocht is welke vragen het beste de totale zorgvraag voorspellen (via een beslisboom). De nieuwe financiering zal plaatsvinden op basis van termijnbekostiging waarbij de zorg niet meer per uur maar per dag, week, maand of kwartaal in rekening wordt gebracht. De wijkverpleging zal vanuit deze pot geld het juiste doen nl. passende zorg leveren voor de client. Inzet van steunsysteem, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid, inzet van e-health en informele zorg is hierbij een voorwaarde. Het clientprofiel en de pot geld die hieraan hangt is te vergelijken met een zorgzwaarte pakket binnen de WLZ.

Wijkverpleging 3 tweede afbeelding

Waar zorgt de nieuwe betaling voor?

De termijnbekostiging wil de zorg thuis betaalbaar houden door te financieren op basis van overeenkomstige clientkenmerken en de uitkomsten van zorg. Tevens geeft het organisaties inzicht in de case-mix binnen hun werkgebied. Wat de wijkverpleging binnen een clientprofiel te doen heeft is de expertise van deze professionals. De professionele autonomie, het leveren van passende zorg zonder iedere minuut te moeten verantwoorden, is een belangrijke stap vooruit. Volgens de NZa zijn wijkverpleegkundigen, die al werken met cliëntprofielen, enthousiast over de ruimte die zij krijgen om de zorg zelf te organiseren.

Hoe gaat het nu verder?

Welke cliëntprofielen er worden gebruikt, is begin 2023 bekend. Dan is ook het mogelijk om van alle cliënten een cliëntprofiel aan te maken. Dit is belangrijk, omdat de profielen vanaf 2024 verplicht zijn om zorg in rekening te kunnen brengen. De cliëntprofielen vervangen niet de indicatiestelling.