Disclaimer website

Growwork Healthcare B.V. (hierna: GrowWork) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

GrowWork is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door GrowWork of door U aan GrowWork via een website van GrowWork of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt GrowWork geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens GrowWork via deze website.

GrowWork aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Privacy Verklaring van GrowWork is niet van toepassing op deze websites van derden.

Indien informatie die op de website van GrowWork is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. GrowWork garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’) zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van GrowWork. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van GrowWork nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van GrowWork slecht verdraagt met de naam en reputatie van GrowWork, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van GrowWork en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van GrowWork of de desbetreffende licentiegever.