Maandelijks schrijven onze trainers een blog over thema's rondom opleidingen in de zorg. In deze blog schrijft trainer Marijke Lucassen over vakbekwaam indiceren.

In onze vorige blog werd duidelijk dat de beroepsgroep van wijkverpleegkundigen het belangrijk vindt dat iedereen een opleiding vakbekwaam indiceren heeft gevolgd als basis voor een goede zorgtoewijzing. Het is nodig om passende zorg te leveren die aansluit op het leven van cliënten.

Om de zorg betaalbaar te houden en de kosten direct te koppelen aan de uitkomsten van de geleverde zorg, werkt Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland samen aan de doelen van de nieuwe bekostiging. Ze willen dat de uitkomsten van de wijkverpleging steeds meer leidend zijn voor de cliënt en de zorgaanbieder. Hetzelfde geldt voor het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Cliëntprofielen zijn een belangrijke stap om zorg te financieren op basis van deze uitkomsten.

Nieuwe afspraken

Per 1 januari 2024 zetten wijkverpleegkundigen de eerste stappen naar een andere manier van bekostiging door het werken met cliëntprofielen. Het uitgangspunt is passende zorg, waarbij de verpleegkundige kijkt naar de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt.

In de huidige financiering voor zorg worden cliënten ingedeeld in één van de zes doelgroepen die verzekeraars hebben vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan kortdurende zorg na ziekenhuisopname of terminale zorg. In het nieuwe ‘draagkracht-draaglast-model’ vullen wijkverpleegkundigen de casemixvragenlijst in. Dit is een korte vragenlijst op basis waarvan de cliënt automatisch wordt ingedeeld in één van de zestien cliëntprofielen. In het model wordt gekeken naar de draagkracht, draaglast en de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.

ZAcademie5

Anders indiceren

Vanaf 1 januari 2024 wordt de casemixvragenlijst door wijkverpleegkundigen standaard ingevuld, bestaand uit negen vragen. Indien de draagkracht of draaglast van de cliënt verandert, wordt de vragenlijst opnieuw ingevuld met mogelijk een ander cliëntprofiel. De voorwaarde hierbij is wel dat de zorgbehoefte volledig in kaart is gebracht. Dit houdt in dat de wijkverpleegkundige op een secure wijze de informatie verzamelt en invult. Uit pilots blijft dat dit proces minder dan twee minuten tijd kost.

Het draagkracht-draaglast-model maakt inzichtelijk wat de mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar netwerk zijn. Het voorspelt hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. In de bekostiging wordt daarmee rekening gehouden. Dit model richt zich op gezondheid en de mogelijkheden van de cliënt. Het is belangrijk om eerst naar de positieve kant te kijken in plaats van alleen naar beperkingen. Wat kan de cliënt nog wél en wat kan zijn netwerk betekenen? Daarmee kijk je naar passende en andere zorg. Dat kán betekenen dat er andere zorg wordt ingezet dan eerder gebruikelijk was. Het geeft echter mogelijkheden voor een andere zorginzet of voor het kunnen ondersteunen van meer cliënten dan voorheen.

Om de zorg voor cliënten goed te borgen is vakbekwaam indiceren essentieel. Training, ervaring, verdieping en intervisie hierop is dus echt van belang. Hiervoor ben je bij de ZorgAcademie van GrowWork helemaal op je plek! Hier vind je meer informatie over onze opleiding indiceren en classificeren.