Om de beschikbaarheid van goed opgeleide zorgprofessionals te borgen en het tekort van wijkverpleegkundigen tegen te gaan stelt het kabinet de komende drie jaar in totaal 150 miljoen euro beschikbaar. Minister Helder heeft het investeringsakkoord ‘opleiden wijkverpleging’ ondertekend met ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl en ZN. Dit budget wordt ingezet om meer medewerkers in de wijkverpleging op te leiden en bij te scholen.

Druk op de wijkverpleging

We worden steeds ouder en mensen blijven langer thuis. Daarom zullen we in de toekomst ook meer zorg thuis krijgen. Hierdoor wordt de zorgvraag complexer en wordt er meer van de wijkverpleging gevraagd. Wijkverpleegkundigen hebben een centrale rol bij het organiseren van zorg dichtbij. Een rol die in de toekomst nog belangrijker wordt dan die nu al is. Met dit investeringsakkoord wordt geïnvesteerd in het opleiden van de wijkverpleegkundigen van de toekomst.

Gespecialiseerde vervolgopleidingen

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over gespecialiseerde vervolgopleidingen, zodat het opleidingsaanbod aansluit bij de uitdagingen waar zorgprofessionals in de wijk mee te maken krijgen. De partijen van dit akkoord zetten zich ervoor in dat er een krachtig opleidingsaanbod komt met doorlopende leerlijnen, zodat zorgaanbieders in de wijkverpleging meer helpenden (naar verzorgenden), verzorgenden IG, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gaan opleiden en bij- en nascholen. Hierbij wordt het perspectief van de zorgprofessional centraal gesteld: wat heeft hij of zij nodig om in de wijkverpleging te (blijven of komen) werken? Ook wordt er ingezet op meer samenwerken rond opleiden tussen extra- en intramurale zorg.

Nieuw budget voor opleidingen wijkverpleging2

Samenwerking zorgaanbieders en opleiders

Een mogelijk middel wat benoemd wordt om doorlopende leerlijnen te realiseren is het creëren van regionale opleidingsstructuren. Deze samenwerking is het krachtigst als dit regionale samenwerking tussen zorgaanbieders en opleiders is. In het akkoord wordt daarnaast ingezet op anders opleiden: door (sociaal- en technologisch) innovatieve vormen van opleiden en begeleiden toe te passen. De opleidingscultuur vraagt om een opleidingsvisie en -strategie waarin opleiden niet (meer) gezien wordt als een last, maar als een investering in de (passende) zorg van morgen. Op deze manier ontstaat er een toekomstbestendig opleidingsaanbod en kunnen er meer professionals opgeleid worden.

Opleidingen ZorgAcademie

Om de beweging naar passende zorg te maken vragen actuele thema’s om aandacht in het zorgonderwijs en in bij/nascholing voor huidige professionals. Deze thema’s betreffen onder meer preventie, informele zorg, cultuursensitieve zorg, duurzaamheid van zorg, positieve gezondheid, digitalisering en gebruik van hulpmiddelen en technologie als vervanging of ondersteuning van fysieke zorgverlening. Onderwerpen die centraal staan in de opleidingen van de ZorgAcademie. Ben je benieuwd naar ons opleidingsaanbod en wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? Ons opleidingsaanbod vind je hier.

,